Deployment of Edge Computing Nodes in IoT: Effective Implementation of Simulated Annealing Method Based on User Location
Junhui Zhao, Ziyang Zhang, Zhenghao Yi, Xiaoting Ma, Qingmiao Zhang
China Communications . 2024, (1): 279 -296 .  DOI: 10.23919/JCC.fa.2021-0034.202401