Digital Twin-Assisted Knowledge Distillation Framework for Heterogeneous Federated Learning
Xiucheng Wang, Nan Cheng, Longfei Ma, Ruijin Sun, Rong Chai, Ning Lu
China Communications . 2023, (2): 61 -78 .  DOI: 10.23919/JCC.2023.02.005