Primary User Adversarial Attacks on Deep Learning-Based Spectrum Sensing and the Defense Method
Shilian Zheng, Linhui Ye, Xuanye Wang, Jinyin Chen, Huaji Zhou, Caiyi Lou, Zhijin Zhao, Xiaoniu Yang
China Communications . 2021, (12): 94 -107 .