Radio-Acoustic Integrated Network for Ocean Information Transmission: Framework and Enabling Technologies
Fangjiong Chen, Zilong Jiang, Fei Ji, Hua Yu, Quansheng Guan, Feng Liu
China Communications . 2021, (9): 62 -70 .