SHFuzz: A Hybrid Fuzzing Method Assisted by Static Analysis for Binary Programs
Wenjie Wang, Donghai Tian, Rui Ma, Hang Wei, Qianjin Ying, Xiaoqi Jia, Lei Zuo
China Communications . 2021, (8): 1 -16 .