Energy Model for UAV Communications: Experimental Validation and Model Generalization
Ning Gao, Yong Zeng, Jian Wang, Di Wu, Chaoyue Zhang, Qingheng Song, Jachen Qian, Shi Jin
China Communications . 2021, (7): 253 -264 .