Characteristic Insights on Industrial Cyber Security and Popular Defense Mechanisms
Ming Wan, Jiawei Li, Ying Liu, Jianming Zhao, Jiushuang Wang
China Communications . 2021, (1): 130 -150 .