A Game-Theoretic Perspective on Resource Management for Large-Scale UAV Communication Networks
Jiaxin Chen, Ping Chen, Qihui Wu, Yuhua Xu, Nan Qi, Tao Fang
China Communications . 2021, (1): 70 -87 .