Spectrum Prediction Based on GAN and Deep Transfer Learning: A Cross-Band Data Augmentation Framework
Fandi Lin, Jin Chen, Guoru Ding, Yutao Jiao, Jiachen Sun, Haichao Wang
China Communications . 2021, (1): 18 -32 .